Thursday, June 19, 2008

Gella's biography

GELLA, Aleksander

Prof., sociology; born 15 October 1922, Lvov; married (Teresa Mellerowicz); education: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Krakow 1946-47, Uniwersytet Jagiellonski (school of law), Krakow 1947, Akademia Sztuk Pieknych, Warszawa 1947-50, not formal studies in history of science, Imperial College, London 1957; doctor in history of economical thought, 1958, docent in general sociology 1965, professor in 1992.

During World War II, soldier in AK formation (nick name "Jazon") w Oddz. Specjalnym Biura Informacji i Propagandy KG AK in region Kolbuszowa (kapral podchorazy, verification done in Inst. Polski Podziemnej w Londynie); red w Red. Wiedzy o Szt. PIW, Warszawa: assistant, senior assistant, adjunct 1956-65, doc. 1965-67; lecturer of history of sociology at UJ, Krakow 1963-67; invitation to lecture at Univ. Alberta, Edmonton 1967; lecturer (visiting prof.): San Jose State College, CA 1967-69, Univ. of California, St. Barbara 1969-70; Prof. State Univ. of New York, Buffalo 1970-; received the position of professor in Inst. Hist. Nauki, Oswiaty i Tech. PAN, Warszawa 1991; numerous grants inc.: grant "UNESCO-fellowship", New York, Chicago, Berkeley 1958-59, sen. assoc. fellow St. Anthony's College 1972-, one year long grant to travel to Western Europe (Nat. Endowment for the Humanities-fellowship) 1977; member of international seminar “Eur. Forum Alpbach", Austria 1966.

Member of: Klubu Krzywego Kola 1954-62, Polskiego Tow. Socjol. 1965-, Polskiego Inst. Naukowego, Nowy Jork 1970-, Polskiego Tow. Naukowego, Londyn 1983-, Am. Socjol. Assn. 1968-82, Int. Sociol. Assn. 1972-; czl.: Inst. im J. Pilsudskiego, Nowy Jork 1970- (czl. Rady 1971-76), Inst. Polski Podziemnej, Londyn 1977-85; mbr. Polish-Am. Congr., Buffalo, NY 1982-; czl.: Stow. Polskich Kombatantow, Buffalo, NY 1970-, Oddz. Kola AK w Buffalo, NY.: Award State Univ. of New York, Buffalo 1981, title "Citizen of the Year" given by daily newspaper "Am-Pol Eagle", Buffalo 1989, Award im. Alfreda Lenkszewicza Polskiego Tow. Naukowego, London 1991, Cross AK, London.

Publications: about 90 articles published on Polish and foreign science magazines; 9 books in sociology science field, inc.: "Wawrzyniec Surowiecki" 1958, "Ewolucjonizm a poczatki socjologii" 1966, "The Intelligentsia and Intellectuals" (red.) 1976, "Narod w defensywie" 1987 (Award im. Edwarda Raczynskiego Polskiej Fundacji Kult., Londyn 1990), "Humanism in Sociology" 1978, “Sprawy polskie w swiatowej perspektywie” 1985, "Development of Class Structure in Eastern Europe: Poland and Her Southern Neighbours" 1989, “Communism in Eastern Europe 1945-1975” 1991, “Zaglada II Rzeczypospolitej” 1998.

GELLA, Aleksander

Prof., sociology; born 15 October 1922, Lvov; married (Teresa Mellerowicz); education: Wyzsza Szkola Nauk Spolecznych, Krakow 1946-47, Uniwersytet Jagiellonski (school of law), Krakow 1947, Akademia Sztuk Pieknych, Warszawa 1947-50, not formal studies in history of science, Imperial College, London 1957; doctor in history of economical thought, 1958, docent in general sociology 1965, professor in 1992.

During World War II, soldier in AK formation (nick name "Jazon") w Oddz. Specjalnym Biura Informacji i Propagandy KG AK in region Kolbuszowa (kapral podchorazy, verification done in Inst. Polski Podziemnej w Londynie); red w Red. Wiedzy o Szt. PIW, Warszawa: assistant, senior assistant, adjunct 1956-65, doc. 1965-67; lecturer of history of sociology at UJ, Krakow 1963-67; invitation to lecture at Univ. Alberta, Edmonton 1967; lecturer (visiting prof.): San Jose State College, CA 1967-69, Univ. of California, St. Barbara 1969-70; Prof. State Univ. of New York, Buffalo 1970-; received the position of professor in Inst. Hist. Nauki, Oswiaty i Tech. PAN, Warszawa 1991; numerous grants inc.: grant "UNESCO-fellowship", New York, Chicago, Berkeley 1958-59, sen. assoc. fellow St. Anthony's College 1972-, one year long grant to travel to Western Europe (Nat. Endowment for the Humanities-fellowship) 1977; member of international seminar “Eur. Forum Alpbach", Austria 1966.

Member of: Klubu Krzywego Kola 1954-62, Polskiego Tow. Socjol. 1965-, Polskiego Inst. Naukowego, Nowy Jork 1970-, Polskiego Tow. Naukowego, Londyn 1983-, Am. Socjol. Assn. 1968-82, Int. Sociol. Assn. 1972-; czl.: Inst. im J. Pilsudskiego, Nowy Jork 1970- (czl. Rady 1971-76), Inst. Polski Podziemnej, Londyn 1977-85; mbr. Polish-Am. Congr., Buffalo, NY 1982-; czl.: Stow. Polskich Kombatantow, Buffalo, NY 1970-, Oddz. Kola AK w Buffalo, NY.: Award State Univ. of New York, Buffalo 1981, title "Citizen of the Year" given by daily newspaper "Am-Pol Eagle", Buffalo 1989, Award im. Alfreda Lenkszewicza Polskiego Tow. Naukowego, London 1991, Cross AK, London.

Publications: about 90 articles published on Polish and foreign science magazines; 9 books in sociology science field, inc.: "Wawrzyniec Surowiecki" 1958, "Ewolucjonizm a poczatki socjologii" 1966, "The Intelligentsia and Intellectuals" (red.) 1976, "Narod w defensywie" 1987 (Award im. Edwarda Raczynskiego Polskiej Fundacji Kult., Londyn 1990), "Humanism in Sociology" 1978, “Sprawy polskie w swiatowej perspektywie” 1985, "Development of Class Structure in Eastern Europe: Poland and Her Southern Neighbours" 1989, “Communism in Eastern Europe 1945-1975” 1991, “Zaglada II Rzeczypospolitej” 1998.


MELLEROWICZ-GELLA, Teresa

Artysta malarz i grafik; ur. w Lomzy; zamezna; studia: Wydzial Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 1948-50, Wydzial Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych, Warszawa 1954.

Wykladowca szt. Wspolcz. na Wydz. Hist. Szt. UW 1961-64; czl. Zarzadu Galerii Szt., Warszawa 1961-67, stypendystka Brit. Council, W. Brytania 1964; Univ of California, Davis; wykladowca Dept. of Art 1969-70, eksperymentalne seminaria z semiotyki, Dept. of Drama 1970; State Univ. of New York, Buffalo: wykladowca Dept. of Art 1970, wykladowca Dept. of Art Hist. 1971-72, artist in residence 1976-78; zalozycielka Circle for Visual Semiotics 1976, wykladowca (adjunct assistant prof.) Faculty of Social Sc. 1978-; wykladowca z zakresu "applied visual semiotics" na roznych wyzszych uczelniach 1982-; podroze artyst.: NRD, Belgia, Francja, W. Brytania, ZSRR, CSRS, Kanada, USA, Wlochy, Austria; wyst. indywidualne w kraju: Warszawa 1959, 1960 (graf.), 1964 (olej graf.) oraz za granica: San Francisco, CA (1967 graf.), Palo Alto, CA. 1967, Londyn 1963 (litografia), Edmonton (Kanada) 1967; udzial w wyst. zbiorowych w kraju, m.in.: Ogolnopolska Wyst. Mlodych, Warszawa (Arsenal) 1955 (I nagroda), Ogolnopolska Wyst. Plast., Radom 1965 (wyroznienie), Fest. Wspolcz. Mal., Szczecin 1966 (medal); udzial w wyst. zagr. i miedzynar., m.in.: Bruksela, Berlin, New Delhi 1956, Miedzynar. Bienale Mlodych, Wieden 1959 (srebrny medal). udzial w licznych konf. i seminariach naukowych z zakresu semiotyki 1976-. Czl.: ZPAP 1955-83. Polskiego Tow. Semiotycznego 1983-, Am. Semiotics Assn. 1976-, Int. Semiotics Assn. 1978-, World Inst. For Adv. Phenomenological Res. and Learning 1982-88.

Tworczosc: mal., graf., szt. Uzytkowa, m.in.: ilustracje do czas. lit. i ksiazek, plakaty 1958-67; proj. scenografii i kostiumow do szt. "Szalona lokomotywa" dla Contemporary Theatre Workshop, Stanford Univ., CA 1968, 6 proj. scenografii dla Buffalo Theatre Workshop, BUffalo, NY 1971; 3 eksperymentalne filmy krotkometrazowe 1967-69, film krotkometrazowy "Semiosis" 1977; cykl seriografii 1977; proj. semiotycznej analizy graf. (na komputer) 1977; propozycje dla State Univ. of New York, Buffalo; "Szt. dla Ludzi Starszych" i "Szt. i Nauka" 1976-77; nowe wzory druku ksiazek 1981 (copyright and patent); prace w zbiorach: Muzeum "Arsenalu" w Gorzowie Wielkopolskim, MN, UW i MKiS, Warszawa, galerii w Paryzu i Londynie oraz w kolekcjach prywatnych w Polsce, Francji, W. Brytanii, Belgii, Austrii, Szwecji, USA i Kanadzie.

Publikacje: prace z zakresu semiotyki stos., m.in. szt. wizualnej i kult.

Zainteresowania: zwiazki pomiedzy filozofia i literatura a sztuka (teatrem, filmem, poezja).


MELLEROWICZ-GELLA, Teresa

Artist painter and graphic designer; born in Lomza; married; education: Wydzial Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego 1948-50, Wydzial Malarstwa Akademii Sztuk Pieknych, Warszawa 1954.

Lecturer of modern art at School of History of Art at University at Warsaw 1961-64; member of the Art Gallery Board of Directors (Zarzadu Galerii Szt.), Warsaw 1961-67, Brit. Council grant , Great Britain 1964; Organizer of the Discussion Club Polish Artist Association (Polski Zwiazek Artystow) 1965-66; Univ of California, Davis; lecturer at Dept. of Art 1969-70, experimental seminars in semiotics, Dept. of Drama 1970; State Univ. of New York, Buffalo: lecturer at Dept. of Art 1970, lecturer at Dept. of Art Hist. 1971-72, artist in residence 1976-78; founder of Circle for Visual Semiotics 1976, lecturer (adjunct assistant Prof.) Faculty of Social Sc. 1978-; lecturer in field of "applied visual semiotics" on different universities 1982-; artistic travels.: East Germany, Belgium, France, Great Britain, Soviet Union, Czechoslovakia, Canada, USA, Italy, Austria; one man exposition in home: Warszawa 1959, 1960 (graph.), 1964 (oil graph.) and abroad: San Francisco, CA (1967 graph.), Palo Alto, CA. 1967, London 1963 (lithography), Edmonton (Canada) 1967; participation in group exhibition, inc.: Polish Festival of Youth (Ogolnopolska Wyst. Mlodych), Warsaw (Arsenal) 1955 (I place), Polish Art Exhibit (Ogolnopolska Wyst. Plast.), Radom 1965 (award), Modern Art Festival (Fest. Wspolcz. Mal.), Szczecin 1966 (medal); participated in international and abroad expositions, incl.: Brussels, Berlin, New Delhi 1956, International Youth Biennale Mlodych, Vienna 1959 (silver medal). Participated in numerous conferences and science seminars in field of semiotics 1976-. Member.: ZPAP 1955-83. Polskiego Tow. Semiotycznego 1983-, Am. Semiotics Assn. 1976-, Int. Semiotics Assn. 1978-, World Inst. For Adv. Phenomenological Res. and Learning 1982-1988.

Accomplishments: painter, graphic designer, including: illustrations to literature magazines and books, posters 1958-67; set design and costumes for play “Crazy locomotive” ("Szalona lokomotywa") for Contemporary Theatre Workshop, Stanford Univ., CA 1968, six set designs for Buffalo Theatre Workshop, Buffalo, NY 1971; three experimental short films 1967-69, short film "Semiosis" 1977; cycle on stenography 1977; developer of semiotics graphic analysis (for computer) 1977, propositions for State Univ. of New York, Buffalo; “Art for Elderly People” ("Szt. dla Ludzi Starszych") and “Art and Science” ("Szt. i Nauka") 1976-77; new designs for book printing 1981 (copyright and patent). Works can be found in: Museum "Arsenal" in Gorzow Wielkopolski, MN, UW i MKiS, Warsaw, gallery in Paris and London and in private collections in Poland, France, Great Britain, Austria, Sweden, USA and Canada.

Works in fields of semiotics including visual arts and culture.

Hobbies: interdependence between philosophy, literature and art (theatre, film, poetry).